Декларация за Поверителност на


„ЛОВИКО ЛОЗАРИ“ ЕАД
с ЕИК 131068107
приета на 30.03.2022 г. 
 

Политика за поверителност


„ЛОВИКО ЛОЗАРИ“ ЕАД с ЕИК 131068107, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Сухиндол, ул. „Росица“ №156, наричано по-нататък за краткост Дружеството е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679.
 

Целта на настоящата Политика за Поверителност е да ви информираме какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са вашите права относно обработваните ваши лични данни и как можете да ги упражните.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 

Спазване разпоредбите на Регламента
Политиката на Дружеството има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента.
 

Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно
Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

Личните данни се обработват прозрачно
Дружеството осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки.
 

Лични данни се събират и обработват само за определени цели
Дружеството обработва лични данни на физически лица само в следните случаи:


1. Обработването е необходимо за
:

- анализ на трафик – честота на посещенията на сайта на дружеството за зададен период;

- приемане на запитвания от различно естество (без интеграция на онлайн магазин) от потребители чрез контактна форма на сайта, съдържаща име, телефонен номер, имейл адрес и запитване от потребителите.

2. Попълвайки свои данни в контактната форма на сайта, физическото  лице дава дало своето недвусмислено съгласие за разбираема и прозрачно дефинирана цел от страна на Дружеството, за която е нужно обработване на неговите лични данни;

Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни

Дружеството не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.

Събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицата
Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лица да се използват за цели различни от първоначалните, Дружеството уведомява съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие.

За обработка се събират минимално необходимите лични данни
Дружеството събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:
1. са предвидени в закон;
2. са нужни за изпълняване на договор;
3. са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.

Обработвани лични данни са точни и актуални
Дружеството осигурява обработването личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица
Дружеството осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време

Дружеството съхранява лични данни за минимално необходимото време:
1. нужно по закон;
2. нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;
3. нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или
4. до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване,
    след което те се унищожават без излишно забавяне.
 

Във всички случаи Дружеството осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни се обработват с необходимите нива и мерки за защита

Дружеството осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична защита с оглед на:
1. естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни;
2. вероятността, нивата на въздействие и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на обработваните лични данни;
3. своите финансови и организационни възможности.

Личните данни се обработват с контролиран и проследим достъп
Дружеството осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически лица.


Спазване правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват
Дружеството осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват, което включва:
1. право на информираност за обработка на лични данни;
2. право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;
3. право на коригиране на неточни лични данни;
4. право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”;
5. право на ограничаване на обработваните лични данни;
6. правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни;
7. право на преносимост на данните;
8. право на възражение срещу обработване на лични данни;
9. право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране;
10. право на оттегляне на съгласие, в случай че данните се обработват на такова правно основание;
11. право на жалба до надзорния орган.

ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработвани Лични Данни в Качеството на Администратор:
• на Служители;
• на Клиенти Физически Лица, използвали сайта и попълнили контактната форма на дружеството със свои данни и запитване;
   
ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството като Администратор извършва следните операции и обработва само необходимите лични данни на своите служители за следните цели:

• изпълнение на задължения по договор или преддоговорни отношения или за целите на изпълнение на нормативно задължение;
• осчетоводяване на извършваните от Дружеството финансови операции;
• за водене на кореспонденция.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

    Получените данни се съхраняват за следните срокове:
• за срок от 5 години – когато личните данни са получени за целите на изпълнение на договори или преддоговорни отношения.  Срокът започва да тече от датата на изпълнение на договора;
• за нормативно определен срок – ако личните данни се обработват на основание изпълнение на нормативно задължение от Дружеството.

ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ

    Във връзка с изпълнение на целите, посочени по-горе, Дружеството не предоставя лични данни на физически лица на трети лица и организации.

 

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДРУЖЕСТВОТО

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете с нас на:
•    email:
office@lovico.eu
•    телефон:
06136/2411
•    адрес: гр. Сухиндол 5240, ул.
Росица 156

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.