ТЕРОАР

 

В стремежа си да създаваме отлични вина, ние комбинираме почвените условия със специфичния микроклимат в региона и произвеждаме едно от най-доброто грозде в България.

 

ЛОВИКО СУХИНДОЛ стопанисва около 300 хектара собствени лозя в региона на Сухиндол, разположени северно от Предбалкана в южната част на Дунавската равнина. Релефът е равнинно-хълмист-платформен, със слабо издигната полифациална повърхност. Лозовите масиви заемат склонови участъци с южно, югоизточно и източно изложение с наклон от 2 до 6 градуса и надморска височина от 230 до 350 метра.

 

Геоложката основа на землищата е съставена от долнокредни и глинести мергели. Почвообразуващите материали са карбонатни, песъкливо-глинести и глинести отложения. Почвената покривка се състои от силно и слабо излужени черноземи, слабо еродирани, леко глинести.

 

Температурните характеристики на почвата и въздуха са сред най-значимите предимства на Сухиндол по отношение на лозарството. Според своя климат регионът спада към европейската континентална климатична зона на територията на България; и по-специално - към климатичния регион на Дунавската хълмиста равнина. Най-топлите месеци са юли и август, а най-студено е през януари.

 

Основните валежи падат в края на пролетта и началото на лятото (май-юни-юли). Общото количество годишни валежи е 611 мм/м2 и е изключително подходящо за лозарство. От агроклиматична гледна точка лозовите масиви попадат в умерено горещия температурен подпояс (от 3700°С до 4100°C годишно) със засушлива зона на овлажняване. Температурната сума за периода с температура над 10°С е общо 3775°С.